Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1.  GENERELT

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for Art Andersen ApS (herefter ”AA”) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt. Andre betingelser, herunder køberens eventuelle indkøbsbetingelser, finder ikke anvendelse, med mindre det udtrykkeligt er skriftligt aftalt. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre AA skriftligt har accepteret disse. AA er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2.  TILBUD/ORDRE

De af AA fremsatte tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Aftale mellem køber og AA anses først for indgået, når AA har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være AA i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.  Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med AAs skriftlige godkendelse. Køber skal erstatte AAs omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 25% af den aftalte købesum + moms. AA er berettiget til at ændre materialevalg og udformning af den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og de af køber angivne specifikationer.  For ikke-tolerancesatte mål og dimensioner gælder de for branchen normale og sædvanligt anerkendte tolerancer.  AAs rådgivning om varens anvendelighed for køber er alene vejledende og udgør ingen tilsikring af varens anvendelighed til den påtænkte brug, med mindre andet er aftalt.

3.  PRISER

AAs priser tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, told, gebyrer, fragt o.lign. Leveranden er eksklusiv montage og idriftsætning, med mindre andet er konkret aftalt. AA er berettiget til at justere købesummen, såfremt AAs samlede omkostninger i forbindelse med fremstilling af salgsgenstanden er steget p.g.a. uforudsigelige omstændigheder, såsom prisstigninger på råmaterialer, elektricitet, skatter, afgifter osv.

4.  BETALING

Med mindre andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling senest 30 dage efter fakturadato. Ved ordrer på under DKK 5.000 forbeholder AA sig ret til at afkræve et ekspeditionsgebyr på DKK 200. AA forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse. Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan AA fra forfaldsdagen beregne sig rente på 2% pr. påbegyndt måned. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

5.  EJENDOMSFORBEHOLD

AA forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.

6.  LEVERING

Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Leveringstiden fastsættes under forudsætning af, at alle købers specifikationer foreligger senest ved AAs afgivelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sådanne specifikationer er modtaget fra køber. Ved hel eller delvis forudbetaling medfører forsinket forudbetaling tilsvarende udskydelse af leveringstiden. Leveringsstedet er i mangel af anden særlig angivelse i ordren AAs adresse, og levering sker Ex Works (INCOTERMS).

7.  TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Alle tegninger og tekniske beskrivelser vedrørende varen eller fremstillingen heraf, som er eller bliver overladt til køber, forbliver AAs ejendom, med mindre anden aftale indgås. Sådant materiale må ikke uden AAs skriftlige tilladelse anvendes til andet formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af det leverede og må ikke kopieres – eller på anden måde – bringes til tredjemands kundskab.

8.  GARANTI

På nyt materiale yder AA garanti i 12 måneder fra leveringsdagen for materiale- og konstruktionsfejl. I garantiperioden påtager AA sig at afhjælpe anførte fejl vederlagsfrit, dog jf. punkt 10. AAs afhjælpningspligt er gældende, når varen befinder sig i Danmark. AAs afhjælpningspligt omfatter ikke mangler, som er en følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen. Køber afholder samtlige omkostninger til transport og forsendelse i forbindelse med varens returnering til AA. Garantien ophører, hvis de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdes, eller hvis køber inden garantiperiodens udløb selv lader foretage ændringer eller reparationer på materialet eller anvender uoriginale reservedele.

9.  UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION

Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Køber skal give skriftlig meddelelse med specifikation af mangler (herunder mængdedifference) direkte til AA uden ugrundet ophold, efter at manglen er eller burde være opdaget. Ved manglende underretning indenfor de angivne frister bortfalder købers rettigheder i anledning af manglen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over varen eller returnere denne til AA uden AAs skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som AA bærer ansvaret for, kompenseres AA for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført AA. Reklamation vedrørende angivelse på fakturaer skal ske skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse.

10.  ANSVAR

AAs ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning. Køber kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet inden rimelig tid. Hæves aftalen som følge af manglen, har køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til AAs disposition. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts- og avancetab eller andet tab som følge af den mangelfulde leverance kan ikke gøres gældende mod AA. Såfremt AAs ydelse består i forarbejdning af købers produkter, er AAs ansvar begrænset til et beløb, svarende til det aftalte vederlag, eksklusive moms.

11.  FORCE MAJEURE

Forhindres en part eller dennes underleverandører i at opfylde sine forpligtelser som følge af krig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, usædvanlige natur- eller vejrfænomener, arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ligger udenfor en parts kontrol, suspenderes partens forpligtelser i henhold til den indgåede aftale, indtil den usædvanlige situation er bragt til ophør. Ved force majeure i mere end 30 dage kan aftalen annulleres af hver af parterne, uden at nogen af parterne kan kræve erstatning fra den anden part.

12.  PRODUKTANSVAR

Ved personskade er AA ansvarlig i overensstemmelse med Produktansvarslovens regler. Ved skade på ting, der efter deres art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er AA ansvarlig efter nedenstående regler: AA er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder, mens varen er i købers besiddelse. AA er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af AA. AA er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. AA er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. AAs maksimale erstatningsansvar for produktskader andrager DKK 2.500.000 pr. begivenhed eller serie af begivenheder, der udspringer af samme leverance. I den udstrækning, AA måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde AA skadesløs, i samme omfang som AAs ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

13.  LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om leverancen eller disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Københavns Byret i første instans under anvendelse af dansk ret.